นครวัด

นครวัด สถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณคดี ที่เก่าแก่ที่หนึ่งของโลก !

นครวัด เป็นอารยธรรม ที่เคยรุ่งเรืองที่หนึ่ง ของโลกยุคโบราณ !

นครวัด เป็นแหล่งโบราณคดีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย นครวัดอยู่ประเทศอะไร นครวัดตั้งอยู่ในประเทศ กัมพูชา ตั้งอยู่ใจกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องเล่า นครวัด ในป่าซึ่งห่างจาก ทะเลประมาณ 300 กิโลเมตร ประวัตินครวัด เป็นพื้นที่ ๆ เรียกกันว่า อังกอร์

ปราสาทนครวัด นครธม ล้อมรอบ ไปด้วยคูเมือง ที่มีความยาว 1.3 กิโลเมตร และกว้าง 1.5 กิโลเมตร เนื่องจาก ในสมัยของพระเจ้า สุริยวรมันที่ 2 กัมพูชา ได้ทำการต่อติด และค้าขาย กับประเทศอินเดีย จึงทำให้ ได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรม มาจากอินเดีย ค่อนข้างมาก คำว่าวัด หมายถึงวิหาร มันถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นวิหารแบบฮินดู ในระหว่าง คริสต์ศตวรรษที่ 12

นครวัด

 

นครวัดถูกสร้างขึ้นในยุคกลาง ของยุโรป ช่วงเดียวกับที่วิหาร แห่งนอเทรอดาม และหอเอนเมืองปิซา เริ่มสร้าง ลึกเข้าไปในป่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้ง ของแหล่งโบราณคดี ขนาดใหญ่ จึงมักเรียกขานกันว่า ดินแดนลี้ลับ แห่งตะวันออก เมืองขนาดใหญ่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นครวัดมีอารยธรรม ที่เจริญก้าวหน้า สะท้อนให้เห็นถึง ภูมิปัญญาแห่งเอเชีย จากการศึกษาโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เผยความจริงน่าอัศจรรย์ ของอารยธรรม ที่เคยดำรงอยู่ของพื้น จุดเด่นสถานที่แหล่งนี้ คือเป็นปราสาทที่สร้างจากหิน ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก !

นำเสนอบทความโดย : MP